Borchvast BV

Adviesrapportages inzake diverse vastgoedaspecten

Borchvast BV – raadgevende Rentmeesters en Intermediairs in Vastgoedprojecten (verder: Borchvast BV) is actief op het gebied van vastgoedadvisering (consultancy). Door bundeling van uiteenlopende deskundigheden binnen één organisatie is Borchvast BV in staat om optimaal binnen de vastgoedmarkt te opereren. Hierbij heeft Borchvast BV zich gespecialiseerd in en toegelegd op onder andere het opstellen van verschillende adviesrapportages en analyses inzake specifieke locaties en/of buitengewone vastgoedsituaties.

 

Een belangrijk onderdeel in de diverse onderwerpen waarop de advisering door het team van Borchvast BV betrekking heeft bestaat uit het opstellen van onderstaande rapportages en analyses;

  

Ruimtelijke onderbouwingen 

Het betreft bijvoorbeeld ruimtelijke onderbouwingen bij voorgenomen bouw- of herinrichtingsplannen. In feite is een ruimtelijke onderbouwing een uitgebreide beoordeling van de haalbaarheid van een bouwplan. In een dergelijke ruimtelijke onderbouwing komen diverse aspecten aan de orde, zoals de stedenbouwkundige aanvaardbaarheid, ruimtelijke regels en uiteenlopende eisen van gemeente, provincie en rijk, cultuurhistorie, natuur en landschap (inclusief water, bodem en lucht),maar ook bijvoorbeeld de economische uitvoerbaarheid. Vastgoedeigenaren en -ontwikkelaars die actief zijn inzake bijvoorbeeld binnenstedelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen en /of uitbreidingen op bebouwd terrein moeten voor bestemmingsplanprocedures een ruimtelijke onderbouwing (laten) opstellen dat samen met de plannen kan worden ingediend bij het bevoegd gezag. In verband met de externe veiligheid moet de ruimtelijke onderbouwing bovendien uitsluitsel geven over risico’s met betrekking tot bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen of de mogelijke ‘verkeersaanzuigende’ werking.

 

Als projectontwikkelaar of vastgoedeigenaar kunt u Borchvast BV inschakelen voor het verzorgen van een ruimtelijke onderbouwing. Als supervisor vervullen wij hierbij een coördinerende rol. Het onderzoek omvat immers een aantal specifieke vakgebieden, waarvoor de inzet van diverse specialisten noodzakelijk is. Om ervoor te zorgen dat u steeds één contactpersoon heeft verzorgt Borchvast BV deze benodigde coördinatie.

 

De door ons ingeschakelde onderzoekers weten welke gegevens een gedegen ruimtelijke onderbouwing dient te bevatten. De eindresultaten worden vervat in duidelijke rapportages. Met betrekking tot elk (nieuw)bouw- of renovatieproject kunt u op de transparante aanpak van Borchvast BV vertrouwen. Borchvast BV heeft bijvoorbeeld meerdere ruimtelijke onderbouwingen in opdracht en ten behoeve van diverse (agrarische) loonwerkbedrijven opgesteld. In die gevallen betrof het uitbreidingsplannen met betrekking tot bedrijfsgebouwen in de buitengebieden van de Achterhoek en Twente. Hiervoor waren deugdelijke adviesrapportages benodigd in verband met het verzoek tot aanpassing van de vigerende bestemmingsplannen. Deze ruimtelijke onderbouwingen vormen de basis voor de verdere relevante juridische trajecten bij de betrokken gemeenten en de provincies Gelderland resp. Overijssel. In vrijwel alle cases heeft dit tot gewenste resultaten geleidt.

  

Locatieanalyses 

Borchvast BV richt zich tevens op het opstellen van rapportages met betrekking tot mogelijke (her)ontwikkelingslocaties, de zogenaamde locatieanalyse. Het gaat bij de vervaardiging van een locatieanalyse om de inventarisatie dat is gericht op het inzichtelijk maken van allerlei relevante aspecten die van significant belang zijn met het oog op een voorgenomen planontwikkeling. (Nadere informatie omtrent deze specifieke rapportages staat vermeld onder pagina ‘Locatieanalyses’.)

  

Ruimtelijke inrichtingsanalyses 

Ook voor bijvoorbeeld diverse overheden treedt Borchvast BV op als adviseur. In dit geval gaat het veelal om het opstellen van rapportages inzake uiteenlopende vraagstukken op het gebied van de ruimtelijke ordening voor zowel het stedelijk als het buitengebied. Daarnaast betreft het tevens het optimaal inzichtelijk maken van inrichtingssituaties door middel van een ruimtelijke inrichtingsanalyse, eventueel ondersteunt door 3D (=driedimensionaal) technieken, waardoor knelpunten al in een zeer vroeg stadium worden onderkend. Dit kan leiden tot forse toekomstige kostenbesparingen. Tevens kunnen bouwplannen hiermee optimaal worden gevisualiseerd en zo mogelijke bezwaren van bijvoorbeeld omwonenden gedurende de relevante juridische procedures vroegtijdig weggenomen worden. Veelal is een dergelijke ruimtelijke inrichtingsanalyse een onderdeel van een locatieanalyse.

 

Ook komt het regelmatig voor dat er vraag is naar een specifiek adviesrapport dat in feite bestaat uit een combinatie van bovenstaande adviesrapportages. Uiteraard is het mogelijk een dergelijke benodigde mix toegesneden op de specifieke behoefte van de opdrachtgever te vervaardigen en aan te bieden.
Borchvast BV
Copyright © 2006-2012 Borchvast BV, Deventer