Copyright © 2006-2012 Borchvast BV, Deventer
Borchvast BV

Bomenexpertise

De meeste inwoners van ons land denken bij de begrippen onroerende zaak of onroerend goed vooral aan gebouwde zaken zoals woningen, bedrijfsgebouwen en dergelijke. Echter ook bomen en groenvoorzieningen behoren tot het onroerend goed. Voor zover het niet gaat om teeltgewassen betreft het immers bomen en struiken die duurzaam wortelvast met de ondergrond zijn verbonden. Dit blijkt uit de relevante bepaling in het Burgerlijk Wetboek:
Burgerlijk Wetboek, Boek 3 (BW3), Titel 1, Afdeling 1, sub 1. : Onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. Borchvast BV – raadgevende Rentmeesters en Intermediairs in Vastgoedprojecten (verder: Borchvast BV) is onder andere actief in het opstellen van diverse adviesrapportages inzake bomen. Als gevolg van de bij Borchvast BV aanwezige vakkennis en ervaring op het gebied van bomen, vervullen wij hierbij als supervisor een coördinerende, adviserende en controlerende rol. Voor diverse projectontwikkelaars, bouwbedrijven en (particuliere) vastgoedeigenaren is Borchvast BV dan ook een betrouwbare partner voor het opstellen van onderstaande specifieke bomenonderzoeken.

Bomeninventarisatie
In toenemende mate worden door de overheid nadere eisen gesteld aan nieuwbouwprojecten indien zich in de (directe) nabijheid ervan waardevolle en beeldbepalende bomen bevinden. Het kan voorkomen dat de kwaliteit van de bestaande boomopstand te wensen overlaat waardoor het bijvoorbeeld zinvoller is na herontwikkeling en realisatie van het nieuwe vastgoed over te gaan tot een nieuwe aanplant. Maar in andere gevallen kan het zijn dat de bestaande bomen het behouden waard zijn, dan wel verplaatst kunnen worden.
Om vorenstaande te beoordelen is het zinvol in eerste instantie een Bomeninventarisatie te laten verrichten. Een dergelijk onderzoek brengt in kaart hoe om te gaan met de bestaande beplantingen in en om een te (her)ontwikkelen gebied.

Bomen Effect Analyse
Een Bomen Effect Analyse (ook wel BEA) brengt de risico's voor bouwen in de nabijheid van bomen effectief in beeld. Als op of bij bouwlocaties bomen aanwezig zijn is het verstandig om de risico's voor de bomen tijdig inzichtelijk te hebben. Met veelal eenvoudige maatregelen kunnen bomen namelijk toereikend beschermd worden.
Een Bomen Effect Analyse kan een uitermate zinvol onderzoek zijn. Het komt namelijk nogal eens voor dat bij beschadiging van bomen als gevolg van bouwactiviteiten, gemeenten en andere overheden de betreffende werkzaamheden laten stilleggen. Schadeclaims en (onnodige) vertraging van de betreffende werkzaamheden zijn dan het directe gevolg. Al met al onnodige, maar bovendien kosten die relatief eenvoudig te voorkomen zijn.
Door juist voorafgaand aan het bouwproces de aanwezige bomen te beoordelen kunnen bomen beter in het nieuwbouwproject worden ingepast. Dit kan bovendien van toegevoegde waarde zijn bij de verkoop van bijvoorbeeld woningen, appartementen en bedrijfspanden. Het blijkt namelijk dat de economische waarde van vastgoed in een boomrijke omgeving 10 tot 15 procent hoger is dan van vergelijkbare objecten in een omgeving zonder noemenswaardige groenvoorziening en bomen.
Een Bomen Effect Analyse kan dus ook voor de ontwikkelende en bouwende sector in Nederland als argument worden gebruikt om een ontwikkelingsproject eerder en sneller te kunnen realiseren.

Boomtaxatie
Er wordt door de diverse overheden en particulieren veel waarde gehecht aan bomen. Bomen hebben veelal een aanzienlijke waarde. De uitvoering van boomtaxaties vindt in het algemeen plaats als gevolg van schade aan bomen, bijvoorbeeld door uitvoering van graafwerkzaamheden.
Een boomtaxatie kan behulpzaam zijn om vast te stellen welke reële waarde een boom heeft. Bij schade aan bomen kan daardoor schadeverhaal plaatsvinden op de veroorzaker ervan.

Borchvast BV
Borchvast BV