Borchvast BV

Introductie

Borchvast BV – raadgevende Rentmeesters en Intermediairs in Vastgoedprojecten (verder: Borchvast BV) kan zich als volstrekt onafhankelijke partij in de vastgoedmarkt bezig houden met alle voorkomende facetten van de ontwikkeling van uiteenlopende vastgoedprojecten in de initiatief- c.q. verkennende fase. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om adviseringsprojecten op het gebied van ruimtelijke ordening, stedelijke (her)ontwikkeling, volkshuisvesting en (her)huisvesting van bedrijven. Borchvast BV maakt zich tevens sterk voor een multifunctioneel platteland, waar landbouw, natuur en recreatie elkaar aanvullen. Een essentieel onderdeel hiervan is de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden op het gebied van het hergebruik van (agrarische) gebouwen, inrichting van nieuwe natuur en/of landschapselementen op plaatsen waar dit voor alle betrokken partijen toegevoegde waarde heeft. Agrarische ondernemers die hun activiteiten hebben gestaakt, dan wel willen staken, zoeken met regelmaat nieuwe functies voor zowel de grond als de vrijkomende gebouwen. Borchvast BV heeft veel ervaring op dit gebied. Hieruit blijkt dat Borchvast BV een breed scala aan vastgoed gerelateerde diensten kan leveren.

Naast de adviseringswerkzaamheden als zodanig is Borchvast BV actief in de feitelijke uitvoering van de betreffende adviezen. De medewerkers van Borchvast BV zorgen op basis van jarenlange ervaring voor adequate ondersteuning op het gebied van vastgoed en landschap, relevante juridische- plus fiscale zaken, grondexploitaties en ontwikkeling van nieuwbouwlocaties. Of ondersteuning gewenst is bij de aankoop van een grondperceel, dan wel de ontwikkeling van een compleet nieuwe woonwijk, de medewerkers van Borchvast BV kunnen de gewenste begeleiding bieden.

Met betrekking tot specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld architectuur en constructieberekeningen werkt Borchvast BV samen met een aantal integere partners. Hierdoor zijn de medewerkers van Borchvast BV in staat ook op dergelijke aandachtspunten in te spelen en in specifieke behoeften te voorzien.
Zowel particulieren, private organisaties en overheden hebben inmiddels de weg naar Borchvast BV gevonden vanwege de expertise betreffende de ontwikkelingen in het stedelijke en landelijke gebied.

In grote delen van Oost-Nederland (onder andere in de Achterhoek, Salland en Twente) kende men het verschijnsel ‘borch’. Het betrof meestal wat lager gelegen percelen grond veelal begroeid met zgn. geriefhout (koken, verwarmen e.d.). Veel families c.q. boerderijen hadden hun eigen borch. Deze benaming stamt uit de periode van de 8e tot 10e eeuw. De naam "Borchvast" is dan ook een relevante keuze aangezien de kernactiviteiten van Borchvast BV betrekking hebben op de basis van alle vastgoed, t.w. grondpercelen.

Borchvast BV
Copyright © 2006-2012 Borchvast BV, Deventer
Borchvast BV
Borchvast BV