Copyright © 2006-2012 Borchvast BV, Deventer
Borchvast BV

Locatieanalyses

Borchvast BV – raadgevende Rentmeesters en Intermediairs in Vastgoedprojecten (verder: Borchvast BV) richt zich onder andere op het opstellen van rapportages met betrekking tot mogelijke (her)ontwikkelingslocaties. Het gaat dan om inventarisaties die zijn gericht op het inzichtelijk maken van allerlei relevante aspecten die van significant belang zijn met het oog op een voorgenomen planontwikkeling, de zogenaamde locatieanalyse. Een opdrachtgever verkrijgt daardoor reeds tijdens de prille initiatieffase een overzichtelijke inventarisatie van de belangrijke kenmerken binnen een bepaald potentieel ontwikkelingsgebied.

Globaal bevat een locatieanalyse informatie waarin bijvoorbeeld de aandachtspunten geluid, bodem, verdere milieukenmerken, omgeving, mobiliteit plus bereikbaarheid en overige gebiedskenmerken nader wordt uitgewerkt en toegelicht. Een locatieanalyse vormt aldus een weergave van de meest actuele informatie over de betreffende (toekomstige woon- en/of werk)omgeving. Het laten uitvoeren van een dergelijke inventarisatie is dan ook aan te raden, zodat de risico's bij de verwerving van vastgoed worden beperkt. Een locatieanalyse brengt de aard en de diverse kenmerken van een te ontwikkelen gebied namelijk gedetailleerd in beeld. Hierdoor kan de kwaliteit van de benodigde besluitvorming worden geoptimaliseerd. Juiste en gedetailleerde informatie bepaalt namelijk in grote mate de kwaliteit van deze beslissingen. Optimale kwaliteit van deze besluitvorming is absoluut noodzakelijk bij vastgoedtransacties. Deze transacties brengen immers aanzienlijke kosten met zich mee, waardoor het ongedaan maken van onjuiste of niet optimale beslissingen een dure aangelegenheid zou kunnen worden.

Borchvast BV vervaardigt een locatieanalyse onder andere in combinatie met en op basis van (geografische) kaarten. Het is tevens van belang te toetsen of de specifieke locatie dat onderwerp van de betreffende analyse is, over voldoende potentie beschikt om te voldoen aan de wensen en eisen van de beoogde doelgroepen. Van belang is dus een analyse van de locatie in verhouding tot de omliggende regio in combinatie met een beoordeling van de locatie als zodanig. Met deze informatie wil Borchvast BV het ontwikkelen van de leefbaarheid van de bebouwde omgeving bevorderen.
Gebiedsontwikkeling kenmerkt zich door het bij elkaar brengen en samenvoegen van verschillende belangen met als doel een ruimte kwalitatief te verbeteren. Borchvast BV kan als onafhankelijk en deskundig rentmeesterskantoor worden ingezet om het proces te leiden en de beoogde meerwaarde van het gebied te concretiseren.
Naast de uitwerking van locatieanalyses legt Borchvast BV zicht tevens toe op het vervaardigen van overige adviesrapportages. Hierbij valt onder andere te denken aan het opstellen van bijvoorbeeld een ruimtelijke onderbouwing en een ruimtelijke inrichtingsanalyse. Nadere informatie omtrent dergelijke adviesrapporten is te vinden op de pagina ‘Adviesrapportages’.

Borchvast BV
Borchvast BV