Copyright © 2006-2012 Borchvast BV, Deventer
Borchvast BV

Locatiebeheer

Borchvast BV – raadgevende Rentmeesters en Intermediairs in Vastgoedprojecten (verder: Borchvast BV) richt zich tevens op ontwikkeling, beheer en instandhouding van terreinen met een specifiek omschreven functie. Hieronder vallen bijvoorbeeld het realiseren van nieuwe functies en het beheer van bestaande percelen. Actief locatiebeheer van tijdelijk braakliggende gronden, bijvoorbeeld toekomstige bouwlocaties, is hier een specifiek voorbeeld van. Reden voor inschakeling van onze dienstverlening is dat het vaak voorkomt dat aangrenzende grondeigenaren gebruik maken van het perceel zonder toestemming van de huidige eigenaar. Om ongewenste situaties te voorkomen kan Borchvast BV beheer uitvoeren op uiteenlopende locaties.

Werking van het beheer
De praktische uitvoering van dit bijzondere beheer houdt in dat Borchvast BV met afgesproken regelmaat het veld ingaat om de situatie ter plekke te beoordelen. Hierdoor kan er direct actie worden ondernomen indien blijkt dat onbevoegden of belendende eigenaren onrechtmatige dan wel ongewenste handelingen verrichten. Voorbeelden hiervan zijn de verplaatsing van perceelsgrenzen, illegale bomenkap, kraaksituaties (van grond), plaatsing van tijdelijke opstallen en het verrichten van andere ongewenste handelingen.

Het veldwerk
Aan de hand van veldinspecties wordt direct actie ondernomen indien is geconstateerd dat ongewenste handelingen hebben plaatsgevonden of gaan plaatsvinden. De eerste actie bestaat uit het direct aanspreken en/of aanschrijven van de ‘overtreder’ in kwestie. In alle gevallen wordt dit schriftelijk gerapporteerd zowel naar de grondeigenaar als naar overtreder in een procesverbaal. Hierin is tevens de last tot herstel naar de oude situatie opgenomen. Op deze wijze zal ongewenst gebruik van de ontwikkellocatie worden tegengegaan en zullen derden zich realiseren dat het perceel actief wordt beheerd. In gevallen waarbij de overtreder verder in een formele procedure moet worden betrokken, is er altijd sprake van dossiervorming.
De frequentie van de voormelde veldinspecties wordt in alle gevallen in overleg met de eigenaar van de te beheren locatie van tevoren vastgesteld. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een wekelijkse of tweewekelijkse veldinspectie.

Instandhouding
Een ander uitermate relevant onderdeel van onze werkzaamheden bestaat uit het voorkomen dat de locatie een onbedoeld leefgebied gaat worden voor een weelderige flora en fauna, met mogelijke alle nadelige gevolgen in vertraging van het ontwikkeltraject en oplopende kosten van dien. Anderzijds beschikken de rentmeesters van Borchvast BV over de benodigde kennis van natuur en landschap in al haar facetten om gebieden welke natuur zijn en mogelijke dienen te blijven effectief te kunnen beoordelen en zo nodig op de juiste wijze in stand te houden. Kennis en kunde zijn aanwezig om terreinen met de bestemming natuur te beheren. Tevens bestaat er binnen het team van Borchvast BV een jarenlange ervaring op het gebied van landschapsbeheer.

Veiligheid
Tijdens de inspecties worden situaties waarbij de veiligheid in het gedrang kan komen, voor zover dit binnen de mogelijkheden ligt, direct aangepakt. Hierbij valt onder andere te denken aan gevaarlijk loszittende takken langs voor publiek toegankelijke wegen en paden, en dergelijke. De rentmeesters van Borchvast zullen in urgente gevallen zelf het probleem ter plekke op lossen.

Startdocument
Bij het verkrijgen van de opdracht wordt de nulsituatie in kaart gebracht, waar noodzakelijk vastgelegd door middel van foto’s. Op basis van de verkregen gegevens en de wensen van opdrachtgever wordt een locatiebeheersplan opgesteld. In het startdocument zal de opdracht tot beheer nauwkeurig worden vastgelegd met daarbij een omschrijving van de bevoegdheden.

Rapportages
Per vooraf vastgestelde frequentie wordt de opdrachtgever geïnformeerd over de eventuele voorvallen en de actuele stand van zaken met betrekking tot de te beheren locatie.

Borchvast BV