Borchvast BV

Beheer

Borchvast BV – raadgevende Rentmeesters en Intermediairs in Vastgoedprojecten (verder: Borchvast BV) beheert in opdracht van diverse eigenaren uiteenlopende vastgoedportefeuilles. Het gaat daarbij onder andere om het beheer van bedrijfspanden (inclusief kantoren en winkels), wooneenheden, maar tevens bijvoorbeeld bos- en agrarische percelen. Bij de laatstvermelde objecten omvat het beheer veelal het verrichten van diverse activiteiten inzake pachtzaken. Borchvast BV verricht in het kader van dit vastgoedmanagement uiteenlopende werkzaamheden, zoals aan- en verkoop van percelen en panden, opstellen van huur- en pachtovereenkomsten, maar ook het bijhouden van de (ver)huur- en pachtadministraties en de aanvraag van relevante subsidies.

Het geheel van voornoemde werkzaamheden omvat de drie pijlers van het vastgoedmanagement, t.w. het beheer op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Strategisch beheer richt zich op het optimaliseren van de vastgoedportefeuille als zodanig.
Op tactisch niveau is er sprake van een vertaalslag van de vastgestelde strategie naar objectniveau. Concreet betekent dit bijvoorbeeld het verrichten van aankopen, danwel verkoop van beleggingsvastgoed. Hierbij vormen grondige ruimtelijke studies, dan wel adviesrapportages een belangrijk instrumentarium. Te denken valt onder andere aan ruimtelijke onderbouwingen en locatieanalyses.
Eerder aangehaalde activiteiten, zoals bijvoorbeeld het opstellen van huurovereenkomsten, zijn voorbeelden van operationeel vastgoedmanagement.

Daarnaast verzorgt Borchvast BV in opdracht van diverse overheden de verkoop van vastgoed. Het betreft bijvoorbeeld voormalige gemeentewerven en dergelijke objecten. Het opstellen van een relevante locatieanalyse en/of ruimtelijke onderbouwing kunnen/kan hierbij een significant onderdeel vormen.
Borchvast BV
Copyright © 2006-2012 Borchvast BV, Deventer
Borchvast BV