Borchvast BV

Verwerving
 
Ook verzorgt Borchvast BV – raadgevende Rentmeesters en Intermediairs in Vastgoedprojecten (verder: Borchvast BV) in opdracht van derden de aankoop van voor (her)ontwikkeling geschikte percelen grond (de zgn. strategische aankopen). Vanwege de aanwezige specifieke kennis en ervaringen met de ontwikkeling van diverse vastgoedprojecten kan Borchvast BV ondersteuning bieden voor het optimaliseren van de aan- en verkoopresultaten van gronden. Bij dergelijke transacties gaat het om grote geldbedragen en dito belangen waarbij discretie en adequaat opereren dan ook vanzelfsprekend uitgangspunten zijn om de resultaten te optimaliseren. Een door Borchvast BV opgestelde locatieanalyse en/of ruimtelijke onderbouwing kunnen/kan hierbij (een) belangrijke tool(s) zijn.
Het betreft in veel gevallen inbreidingslocaties. In dergelijke gevallen gaat het meestal niet om braakliggende percelen grond, maar veelal om te slopen panden binnen de bebouwde kom. Tevens kan het voorkomen dat een bestaand pand als zodanig kan worden herontwikkelt. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan monumentale gebouwen.
Daarnaast kan de aankoop ook weilanden, bossen en dergelijke omvatten. In voorkomende gevallen betreft het voor uitbreiding geschikte locaties (bijvoorbeeld ten behoeve van woningbouw en/of bedrijventerreinen), gelegen buiten de bebouwde kom. Tevens kan verwerving plaatsvinden in het kader van natuuraankopen ten behoeve van bijvoorbeeld nieuwe natuurontwikkelingsprojecten en natuurbeheer. 

Voortdurend zijn wij voor onze relaties op zoek naar voor herontwikkeling geschikte locaties. Indien u eigenaar bent van een locatie die voor een eventuele (her)ontwikkeling in aanmerking kan komen, vernemen wij dit uiteraard graag van u. U kunt hiertoe geheel vrijblijvend contact met ons opnemen via ons algemene telefoonnummer (0570) 600 280, of door middel van een e-mailbericht. Uiteraard behandelen wij uw aanbod c.q. verzoek serieus en discreet.

Door bundeling van uiteenlopende deskundigheden binnen één organisatie is Borchvast BV in staat om aantoonbaar optimaal binnen de vastgoedmarkt te opereren waarbij Borchvast BV als specialisatie is toegelegd op specifieke locaties en/of buitengewone vastgoedsituaties. Hierdoor kunnen zowel inbreidings- alsmede uitbreidingslocaties op zorgvuldige en correcte wijze worden (her)ontwikkeld.
Borchvast BV
Copyright © 2006-2012 Borchvast BV, Deventer